Greenviro

Bine ai venit la Greenviro!AvizeAviz de mediu

AVIZUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării, conform legislației în vigoare.

Solicitarea și obținerea avizului de mediu pentru planuri și programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare și competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe sunt hotărâte prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

RAPORTUL DE MEDIU reprezintă documentația elaborată în scopul obținerii Avizului de mediu. Prin acest raport se identifică și evaluează potențialele efecte semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora, precum și alternativele rezonabile, luând în considerare obiectivele și aria geografică aferentă.

Legislație:
Oug 195….
Hg 1076/2004

 • Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care întra sub incidenţa Hotărîrii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
 • Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
 • Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe


Acord de mediu

ACORDUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

În vederea incadrării activităților și a obținerii Acordului de Mediu se întocmește în prima faza Fișa Tehnica și Memoriu Tehnic, iar în cazul în care impactul asupra mediului este semnificativ se cere Raport la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului. Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului se realizează conform cerințelor Ordinului MAPM NUMAR 863/2002.

Acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la aceasta decizie.

Legislație:
Oug 195/2005…

 • Hotărârea număr 445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
 • Ordinul număr 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private
 • Ordinul număr 19 din 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar se trece la ev.adec.
 • Ordinul număr 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu-ABROGAT DE ORD.135
 • Ordinul număr 863 din 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
 • Ordinul număr 864 din 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.


Evaluarea adecvata a impactului

EVALUAREA ADECVATĂ A IMPACTULUI ÎN SITURILE NATURA 2000

La nivel european a fost decisă constituirea unei rețele de situri care să asigure conservarea efectivă a capitalului natural și utilizarea durabilă a biodiversitătii, cât și reducerea efectivă a ratei de pierdere a biodiversității. În acest mod a fost realizată Rețeaua Natura 2000, care acoperă 17% din teritoriul UE. Astfel, această retea oferă habitatelor naturale și speciilor sălbatice condițiile optime pentru dezvoltarea pe termen lung, reprezentând în timp și suportul pentru dezvoltarea durabilă a activităților umane, prin servicii pe care le furnizează comunităților locale.

Conform prevederilor europene, în cazul în care există perturbări susceptibile de a avea un efect negativ semnificativ asupra acestor arii protejate, Statele Membre trebuie să ia măsurile adecvate pentru a evita deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor în zonele desemnate.Autorizație de mediu

AUTORIZAȚIA DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare a unei activități existente sau a unei activități noi cu posibil impact asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi, conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Devoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Elaborarea Bilanțului de Mediu este necesară atât pentru obținerea autorizației de mediu sau reînnoirea acesteia, cât și pentru stabilirea obligațiilor de mediu, pentru situațiile care implică schimbarea titularului activității, încetarea activității, lichidarea etc.

Bilanțul de mediu conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor și consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale unei activități, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv. În cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanțul se completează cu un studiu de evaluare a riscului.

Legislație:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului număr 195 din 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea numărul 265 din 2006, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul număr 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu
 • Ordinul numar 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu


Autorizație integrată de mediu

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protecția mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze ca instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării; autorizația poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații ori părți ale acesteia, situate pe același amplasament și exploatate de același operator.

Categoriile de activități industriale pentru care este necesară obținerea autorizației integrate de mediu sunt prevăzute în anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006.

Procedura de emitere a autorizației de mediu se bazează pe formularul de solicitare și raportul de amplasament.

Raportul de amplasament este documentul ce descrie situația amplasamentului și evidențiază starea amplasamentului și nivelul de contaminare existent ca urmare a activității instalației, în cazul unei instalații existente, sau înainte de operarea instalației, în cazul unei instalații noi, având ca scop identificarea factorilor de risc.

Legislație:

OUG 16/2012

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului număr 195 din 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea numărul 265 din 2006, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin număr 818 din 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu
 • Ordin număr 1158 din 2005 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului numărul 818 din 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu
 • Ordonanța de urgență număr 152 din 2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
 • Ordinul 36 din 2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu


Autorizație integrată de mediu

Avizul de Gospodărire a Apelor reglementează regimul lucrărilor și activitățile cu efecte potențial negative asupra apelor. Avizul își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu condiția respectării prevederilor cuprinse în acesta și iși pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere dacă execuția lucrărilor, construcțiilor sau a instalațiilor respective nu a început în acest interval.

Avizul se emite de către Administrația Națională Apele Române, Direcțiile de Ape Teritoriale și Sistemele de Gospodărirea Apelor pe raza teritoriului în care este propusă investiția, în funcție de complexitatea folosinței de apă.

Legea Apelor nr.107/1996 modificată și completată cu Legea nr.310/2004 stabilește obligativitatea execuției lucrărilor în baza Avizului de Gospodărire a Apelor.

Emiterea Avizului de Gospodărire a Apelor se realizează în baza unor documentații tehnice al căror conținut trebuie să respecte prevederile din ORDINUL nr. 661 din 28 iunie 2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 31 iulie 2006 privind aprobarea Normativului de Conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii Avizului de Gospodărire a Apelor și a Autorizației de Gospodărire a Apelor.